خدمات خانواده درمانیسه شنبه 27 ارديبهشت 1401
خانواده درمانی
مداخله ای است که بر تغییر تعاملات بین اعضای خانواده تمرکز دارد . هدف خانواده درمانی ، ایجاد تغییرات در کارکرد ارتباطی است